Suburban routes from Savelovsky vokzal (Savelovskoe)

commuter traindeparture timescheduled stopweekdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

00:10

except: Mark

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Iksha

00:40

everywhere

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dubna

04:41

except: Mark

daily

Odintsovo - Lobnya

05:10

everywhere

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Verbilki

05:40

except: Mark, Trudovaya, Kanalstroy, 75 km

workdays

Golitsyno - Lobnya

05:45

except: Sheremetyevskaya

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dmitrov

05:51

except: Mark

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Iksha

06:10

everywhere

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Savelovo

06:16

everywhere

weekends

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dmitrov

06:39

except: Novodachnaya, Sheremetyevskaya, Lugovaya

daily

Odintsovo - Dmitrov

06:52

everywhere

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

07:00

Dolgoprudnaya, Lobnya

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Savelovo

07:17

except: Kanalstroy

daily

Mojaysk - Iksha

07:27

except: Novodachnaya, Sheremetyevskaya

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

07:41

except: Mark, Khlebnikovo

daily

Zvenigorod - Dubna

07:46

except: Khlebnikovo, Sheremetyevskaya

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

07:52

except: Mark, Khlebnikovo

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Taldom

07:52

except: Mark, Novodachnaya, Khlebnikovo, Sheremetyevskaya, Depo, Nekrasovskaya

weekends

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

08:00

Dolgoprudnaya, Lobnya

daily

Kubinka 1 - Iksha

08:11

except: Novodachnaya

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

08:16

except: Novodachnaya, Sheremetyevskaya

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Iksha

08:29

except: Mark

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dubna

08:29

except: Mark

weekends

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dmitrov

08:34

except: Vodniki

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

08:49

except: Mark, Novodachnaya, Vodniki, Sheremetyevskaya

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Jeltikovo

08:49

except: Sheremetyevskaya

weekends

Golitsyno - Lobnya

08:54

except: Mark, Vodniki

workdays

Golitsyno - Lobnya

08:57

except: Mark, Vodniki

weekends

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

09:00

Dolgoprudnaya, Lobnya

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Savelovo

09:11

except: Mark, Khlebnikovo, Sheremetyevskaya

daily

Zvenigorod - Lobnya

09:21

except: Mark, Khlebnikovo

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dmitrov

09:28

except: Mark, Sheremetyevskaya, Lugovaya, Nekrasovskaya

weekends

Kubinka 1 - Dubna

09:28

except: Mark, Vodniki, Sorevnovaniye

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Iksha

09:41

except: Vodniki

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Taldom

09:47

except: Sheremetyevskaya

workdays

Odintsovo - Lobnya

09:53

except: Mark, Khlebnikovo

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dubna

09:55

Dmitrov, Verbilki, Bol`shaya Volga, Dubna

weekends

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

10:00

Dolgoprudnaya, Lobnya

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dmitrov

10:10

Lobnya, Dmitrov

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dmitrov

10:15

except: Mark

daily

Zvenigorod - Savelovo

10:20

except: Kanalstroy

weekends

Zvenigorod - Lobnya

10:20

everywhere

workdays

Borodino - Iksha

10:29

except: Mark, Novodachnaya

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Verbilki

10:41

except: Mark

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dubna

10:41

except: Sheremetyevskaya

weekends

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

11:00

Dolgoprudnaya, Lobnya

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

11:12

everywhere

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dmitrov

11:18

everywhere

weekends

Kubinka 1 - Iksha

11:28

everywhere

weekends

Kubinka 1 - Beskudnikovo

11:28

everywhere

workdays

Mojaysk - Lobnya

11:42

everywhere

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Savelovo

11:47

except: Kanalstroy

weekends

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dmitrov

12:11

except: Mark

weekends

Golitsyno - Beskudnikovo

12:43

everywhere

only 3, 5 iyun

Zvenigorod - Iksha

12:43

except: Mark

weekends

Zvenigorod - Beskudnikovo

12:43

everywhere

workdays except 3, 5 iyun

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

13:00

Dolgoprudnaya, Lobnya

weekends

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

13:10

except: Mark

weekends

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dmitrov

13:41

everywhere

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dubna

13:47

everywhere

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Savelovo

14:19

everywhere

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

14:26

everywhere

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Iksha

14:26

everywhere

weekends

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dmitrov

14:43

except: Mark

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

15:00

Dolgoprudnaya, Lobnya

workdays

Usovo - Iksha

15:12

except: Novodachnaya

only 9, 10, 11 iyun

Usovo - Iksha

15:12

except: Novodachnaya

daily except 9, 10, 11 iyun

Moscow (Savelovsky vokzal) - Iksha

15:17

everywhere

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Savelovo

15:17

everywhere

weekends

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dmitrov

15:26

everywhere

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dubna

15:42

everywhere

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

16:00

Dolgoprudnaya, Lobnya

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Iksha

16:09

except: Mark

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dmitrov

16:14

everywhere

daily

Usovo - Lobnya

16:21

except: Mark

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Savelovo

16:39

except: Mark, Sheremetyevskaya, Kanalstroy

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Kostino

16:44

except: Mark

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

17:00

Dolgoprudnaya, Lobnya

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dmitrov

17:09

except: Mark, Novodachnaya, Khlebnikovo, Sheremetyevskaya

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Iksha

17:14

except: Mark, Vodniki, Sheremetyevskaya

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dubna

17:30

Dmitrov, Verbilki, Bol`shaya Volga, Dubna

daily

Golitsyno - Iksha

17:36

everywhere

weekends

Golitsyno - Verbilki

17:36

everywhere

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Savelovo

17:49

except: Mark, Sheremetyevskaya

daily

Golitsyno - Dmitrov

17:54

except: Mark

only 2, 4, 6, 9, 10, 11 iyun

Zvenigorod - Dmitrov

17:54

except: Mark

daily except 2, 4, 6, 9, 10, 11 iyun

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

18:00

Dolgoprudnaya, Lobnya

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dubna

18:10

except: Mark

daily

Moscow (Belorussky vokzal) - Lobnya

18:15

except: Novodachnaya

workdays

Golitsyno - Lobnya

18:15

except: Novodachnaya

weekends

Moscow (Savelovsky vokzal) - Iksha

18:21

except: Mark

daily

Odintsovo - Lobnya

18:27

everywhere

weekends

Odintsovo - Lobnya

18:27

except: Sheremetyevskaya

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dmitrov

18:40

Lobnya, Dmitrov

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dmitrov

18:45

except: Novodachnaya

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Iksha

18:53

except: Mark, Vodniki

weekends

Kubinka 1 - Iksha

18:53

except: Mark, Vodniki

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

19:00

Dolgoprudnaya, Lobnya

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Verbilki

19:09

except: Mark, Novodachnaya, Vodniki, Khlebnikovo, Sheremetyevskaya, Kanalstroy

weekends

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dubna

19:09

except: Mark, Novodachnaya, Vodniki, Khlebnikovo, Sheremetyevskaya, Kanalstroy

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Savelovo

19:14

except: Mark

daily

Zvenigorod - Iksha

19:19

everywhere

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

19:27

except: Mark

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dmitrov

19:40

except: Mark

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

19:49

except: Mark, Novodachnaya, Khlebnikovo

only 9, 10, 11 iyun

Kubinka 1 - Lobnya

19:49

except: Mark, Novodachnaya, Khlebnikovo

daily except 9, 10, 11 iyun

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

20:00

Dolgoprudnaya, Lobnya

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Iksha

20:09

except: Mark

daily

Golitsyno - Lobnya

20:15

except: Novodachnaya, Khlebnikovo

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Savelovo

20:20

except: Mark

daily

Zvenigorod - Iksha

20:26

everywhere

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dubna

20:45

except: Mark, Sheremetyevskaya

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

20:51

except: Mark

weekends

Mojaysk - Lobnya

20:53

except: Mark, Novodachnaya, Khlebnikovo

only 11 iyun

Odintsovo - Iksha

20:53

except: Mark, Novodachnaya, Khlebnikovo, Lugovaya

except fridays and vykhodnykhkrome 11 iyun

Mojaysk - Lobnya

20:53

except: Mark, Novodachnaya, Khlebnikovo

ptkrome 13 iyun

Mojaysk - Lobnya

20:58

except: Mark, Novodachnaya, Khlebnikovo

Sundays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

21:00

Dolgoprudnaya, Lobnya

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

21:10

except: Mark, Sheremetyevskaya

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dmitrov

21:20

except: Novodachnaya

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

21:26

except: Mark, Khlebnikovo, Sheremetyevskaya

weekends

Zvenigorod - Lobnya

21:42

except: Mark, Novodachnaya, Vodniki

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dubna

21:55

Dmitrov, Verbilki, Bol`shaya Volga, Dubna

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

22:00

Dolgoprudnaya, Lobnya

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Iksha

22:09

except: Mark

daily

Golitsyno - Savelovo

22:18

everywhere

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

22:40

everywhere

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Taldom

22:50

except: Novodachnaya, Sheremetyevskaya

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Savelovo

23:12

except: Mark, Novodachnaya, Khlebnikovo, Sheremetyevskaya

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dubna

23:45

except: Mark, Vodniki, Sheremetyevskaya

daily