Suburban routes from Pavelecky vokzal (from Moscow)

commuter traindeparture timescheduled stopweekdays

Moscow (Paveletsky vokzal) - ayeroport Domodedovo

00:01

no stop

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - Kashira

00:27

except: 32 km

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - Uzunovo

04:13

ZIL, Nijniye Kotly, Kolomenskoye, Biryulevo-freight, next everywhere, except: Bulatnikovo, Leninskaya, 32 km, 52 km, 85 km, 121 km, 131 km

weekends

Moscow (Paveletsky vokzal) - ayeroport Domodedovo

04:45

except: 32 km, Kosmos

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - Barybino

05:01

except: Bulatnikovo

workdays

Moscow (Paveletsky vokzal) - Ojerelye

05:21

except: 32 km, 52 km

workdays

Moscow (Paveletsky vokzal) - ayeroport Domodedovo

05:48

except: Bulatnikovo, Kalinina, Leninskaya, 32 km

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - ayeroport Domodedovo

06:00

no stop

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - Stupino

06:05

before Mikhnevo everywhere, except: Moskva-Tovarnaya, Kalinina, 32 km, Vzletnaya, 52 km, next Jilevo, Stupino

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - Mikhnevo

06:11

except: Bulatnikovo, Kalinina, Leninskaya, 32 km

weekends

Moscow (Paveletsky vokzal) - ayeroport Domodedovo

06:17

everywhere

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - ayeroport Domodedovo

06:30

no stop

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - Ojerelye

06:35

except: Moskva-Tovarnaya, ZIL, Chertanovo, Bulatnikovo, Leninskaya, 32 km

workdays

Moscow (Paveletsky vokzal) - Uzunovo

06:35

Nijniye Kotly, Kolomenskoye, Biryulevo-freight, Biryulevo-passenger, Rastorguyevo, Kalinina, Domodedovo, next everywhere, except: Vel`yaminovo, Privalovo, Shugarovo, 85 km, 121 km, 131 km

weekends

Moscow (Paveletsky vokzal) - Stupino

06:50

except: ZIL, 32 km

weekends

Moscow (Paveletsky vokzal) - Biryulevo-pass.

06:50

except: ZIL

workdays

Moscow (Paveletsky vokzal) - ayeroport Domodedovo

07:00

no stop

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - Yaganovo

07:05

except: 32 km

weekends

Moscow (Paveletsky vokzal) - Domodedovo

07:05

except: 32 km

workdays

Moscow (Paveletsky vokzal) - Barybino

07:17

Nijniye Kotly, Kolomenskoye, Chertanovo, Biryulevo-freight, Biryulevo-passenger, Rastorguyevo, Domodedovo, Belyye Stolby, Barybino

workdays

Moscow (Paveletsky vokzal) - Biryulevo-pass.

07:23

except: Kolomenskoye, Chertanovo

workdays

Moscow (Paveletsky vokzal) - ayeroport Domodedovo

07:30

no stop

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - ayeroport Domodedovo

07:35

except: Nijniye Kotly, Chertanovo, 32 km

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - Uzunovo

07:40

Nijniye Kotly, Kolomenskoye, Biryulevo-freight, Biryulevo-passenger, Rastorguyevo, Domodedovo, Belyye Stolby, Barybino, Mikhnevo, next everywhere, except: 131 km

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - Kashira

07:47

except: Moskva-Tovarnaya, ZIL, Bulatnikovo, Leninskaya, 32 km, 85 km, Sitenka

weekends

Moscow (Paveletsky vokzal) - Biryulevo-pass.

07:47

Moskva-Tovarnaya, Kolomenskoye, Biryulevo-freight, Biryulevo-passenger

workdays

Moscow (Paveletsky vokzal) - Domodedovo

07:53

Nijniye Kotly, Biryulevo-passenger, Rastorguyevo, Domodedovo

workdays

Moscow (Paveletsky vokzal) - ayeroport Domodedovo

08:00

no stop

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - Domodedovo

08:05

except: ZIL, Chertanovo, Bulatnikovo, Kalinina, 32 km

workdays

Moscow (Paveletsky vokzal) - Domodedovo

08:11

except: Moskva-Tovarnaya, ZIL, Chertanovo, Bulatnikovo, Leninskaya

workdays

Moscow (Paveletsky vokzal) - Ojerelye

08:16

except: ZIL, Kalinina, 32 km

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - Barybino

08:21

except: Chertanovo, 32 km

workdays

Moscow (Paveletsky vokzal) - ayeroport Domodedovo

08:30

no stop

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - Domodedovo

08:35

except: Chertanovo, 32 km

workdays

Moscow (Paveletsky vokzal) - Uzunovo

08:35

before Biryulevo-freight everywhere, except: Chertanovo, next everywhere, except: Bulatnikovo, 32 km, Shugarovo, 85 km, Belopesotsky, 121 km, 131 km

weekends

Moscow (Paveletsky vokzal) - Domodedovo

08:42

except: ZIL, Chertanovo

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - ayeroport Domodedovo

08:49

except: Bulatnikovo, Kalinina, Leninskaya, 32 km

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - ayeroport Domodedovo

09:00

no stop

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - Ojerelye

09:05

Nijniye Kotly, Kolomenskoye, Domodedovo, Barybino, Mikhnevo, Jilevo, Stupino, Kashira, Ojerelye

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - Ojerelye

09:10

except: 32 km

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - Biryulevo-Pass.

09:15

everywhere

workdays

Moscow (Paveletsky vokzal) - ayeroport Domodedovo

09:30

no stop

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - Stupino

09:35

except: Moskva-Tovarnaya, Bulatnikovo, 32 km

weekends

Moscow (Paveletsky vokzal) - Mikhnevo

09:35

except: Moskva-Tovarnaya, Bulatnikovo, 32 km

workdays

Moscow (Paveletsky vokzal) - Domodedovo

09:41

except: ZIL, Kalinina, Leninskaya, 32 km

workdays

Moscow (Paveletsky vokzal) - Domodedovo

09:47

except: 32 km

workdays

Moscow (Paveletsky vokzal) - ayeroport Domodedovo

10:00

no stop

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - Uzunovo

10:05

except: Moskva-Tovarnaya, Bulatnikovo, Kalinina, Leninskaya, 32 km, 52 km, 131 km

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - Stupino

10:11

except: ZIL, Chertanovo, 32 km

weekends

Moscow (Paveletsky vokzal) - Domodedovo

10:11

Nijniye Kotly, Biryulevo-passenger, Rastorguyevo, Domodedovo

workdays

Moscow (Paveletsky vokzal) - ayeroport Domodedovo

10:30

no stop

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - Ojerelye

10:35

except: Chertanovo, Bulatnikovo, 32 km

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - ayeroport Domodedovo

10:45

except: 32 km

weekends

Moscow (Paveletsky vokzal) - Biryulevo-Pass.

10:47

everywhere

workdays

Moscow (Paveletsky vokzal) - ayeroport Domodedovo

11:00

no stop

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - Domodedovo

11:05

except: Moskva-Tovarnaya, Kalinina

workdays

Moscow (Paveletsky vokzal) - Kashira

11:05

except: Moskva-Tovarnaya, Kalinina, 52 km, 85 km

weekends

Moscow (Paveletsky vokzal) - ayeroport Domodedovo

11:30

no stop

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - Uzunovo

11:36

except: Bulatnikovo, 32 km, 121 km, 131 km

weekends

Moscow (Paveletsky vokzal) - ayeroport Domodedovo

12:00

no stop

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - Kashira

12:20

except: 32 km, 85 km

weekends

Moscow (Paveletsky vokzal) - Domodedovo

12:46

Nijniye Kotly, Kolomenskoye, Biryulevo-freight, Biryulevo-passenger, Rastorguyevo, Domodedovo

weekends

Moscow (Paveletsky vokzal) - ayeroport Domodedovo

13:00

no stop

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - Ojerelye

13:05

Nijniye Kotly, Kolomenskoye, Biryulevo-passenger, Domodedovo, Barybino, Mikhnevo, Jilevo, Stupino, Kashira, Tesna, Ojerelye

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - Uzunovo

13:11

Nijniye Kotly, Kolomenskoye, Biryulevo-freight, Biryulevo-passenger, Rastorguyevo, Domodedovo, Belyye Stolby, Barybino, Mikhnevo, next everywhere, except: 131 km

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - Stupino

13:17

except: Moskva-Tovarnaya, 32 km, Shugarovo, 85 km, Sitenka

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - ayeroport Domodedovo

13:30

no stop

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - ayeroport Domodedovo

13:48

except: 32 km

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - ayeroport Domodedovo

14:00

no stop

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - Domodedovo

14:22

Nijniye Kotly, Biryulevo-passenger, Rastorguyevo, Domodedovo

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - Biryulevo-Pass.

14:27

everywhere

workdays

Moscow (Paveletsky vokzal) - Ojerelye

14:27

Nijniye Kotly, Kolomenskoye, Biryulevo-freight, Biryulevo-passenger, Rastorguyevo, Domodedovo, Belyye Stolby, Barybino, Mikhnevo, Jilevo, Stupino, next everywhere

weekends

Moscow (Paveletsky vokzal) - ayeroport Domodedovo

14:30

no stop

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - Ojerelye

14:38

except: Bulatnikovo, Kalinina, Leninskaya, 32 km

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - Kashira

14:49

except: 32 km

weekends

Moscow (Paveletsky vokzal) - ayeroport Domodedovo

15:00

no stop

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - Barybino

15:06

except: 32 km

workdays

Moscow (Paveletsky vokzal) - ayeroport Domodedovo

15:30

no stop

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - Uzunovo

15:33

before Leninskaya everywhere, except: Moskva-Tovarnaya, Chertanovo, Bulatnikovo, next Domodedovo, Belyye Stolby, Barybino, Mikhnevo, next everywhere, except: 85 km, Sitenka, 131 km

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - Biryulevo-Pass.

15:46

everywhere

workdays

Moscow (Paveletsky vokzal) - ayeroport Domodedovo

16:00

no stop

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - Yaganovo

16:04

except: 32 km

weekends

Moscow (Paveletsky vokzal) - Kashira

16:04

except: Moskva-Tovarnaya, ZIL, Chertanovo, Bulatnikovo, Kalinina, Leninskaya, 32 km

workdays

Moscow (Paveletsky vokzal) - Biryulevo-Pass.

16:16

everywhere

workdays

Moscow (Paveletsky vokzal) - ayeroport Domodedovo

16:30

no stop

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - Uzunovo

16:43

except: Bulatnikovo, Kalinina, Leninskaya, 32 km, 52 km, 131 km

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - ayeroport Domodedovo

16:51

everywhere

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - Mikhnevo

16:57

except: 32 km

weekends

Moscow (Paveletsky vokzal) - ayeroport Domodedovo

17:00

no stop

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - Ojerelye

17:06

Nijniye Kotly, Biryulevo-passenger, Rastorguyevo, Domodedovo, Belyye Stolby, Barybino, Mikhnevo, Jilevo, Stupino, Kashira, Ojerelye

only 11 iyun

Moscow (Paveletsky vokzal) - Barybino

17:06

Nijniye Kotly, Biryulevo-passenger, Rastorguyevo, Domodedovo, Belyye Stolby, Barybino

workdays except 11 iyun

Moscow (Paveletsky vokzal) - Ojerelye

17:09

before Biryulevo-passenger everywhere, next Rastorguyevo, Domodedovo, next everywhere, except: 52 km, Vel`yaminovo, Privalovo, Shugarovo, 85 km, Sitenka

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - Biryulevo-Pass.

17:15

everywhere

workdays

Moscow (Paveletsky vokzal) - ayeroport Domodedovo

17:30

no stop

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - Mikhnevo

17:35

except: Chertanovo, 32 km

workdays

Moscow (Paveletsky vokzal) - Domodedovo

17:41

everywhere

weekends

Moscow (Paveletsky vokzal) - ayeroport Domodedovo

17:41

everywhere

workdays

Moscow (Paveletsky vokzal) - Stupino

17:56

except: 32 km, Shugarovo, 85 km

workdays

Moscow (Paveletsky vokzal) - ayeroport Domodedovo

18:00

no stop

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - Barybino

18:06

except: Moskva-Tovarnaya, ZIL, 32 km

workdays

Moscow (Paveletsky vokzal) - Ojerelye

18:08

Nijniye Kotly, Kolomenskoye, Domodedovo, Mikhnevo, Stupino, Kashira, Ojerelye

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - ayeroport Domodedovo

18:11

except: Bulatnikovo, 32 km

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - Ojerelye

18:16

except: Bulatnikovo, Kalinina, Leninskaya, 52 km

weekends

Moscow (Paveletsky vokzal) - Ojerelye

18:16

except: Bulatnikovo, Kalinina, Leninskaya, Vostryakovo, 52 km, Vel`yaminovo, Privalovo

workdays

Moscow (Paveletsky vokzal) - Mikhnevo

18:23

except: Moskva-Tovarnaya, 32 km

workdays

Moscow (Paveletsky vokzal) - ayeroport Domodedovo

18:30

no stop

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - Domodedovo

18:34

except: Chertanovo, Bulatnikovo, Kalinina, 32 km

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - Barybino

18:40

before Biryulevo-passenger everywhere, except: Moskva-Tovarnaya, next Rastorguyevo, Domodedovo, Belyye Stolby, Barybino

workdays

Moscow (Paveletsky vokzal) - Ojerelye

18:53

Nijniye Kotly, Kolomenskoye, Domodedovo, Barybino, Mikhnevo, Jilevo, Stupino, Kashira, Ojerelye

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - ayeroport Domodedovo

19:00

no stop

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - Uzunovo

19:11

Nijniye Kotly, Kolomenskoye, Biryulevo-freight, next everywhere, except: Leninskaya, 32 km, Vzletnaya, Vostryakovo, 52 km, Privalovo, 131 km

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - Kashira

19:17

except: Bulatnikovo, Leninskaya, 32 km

workdays

Moscow (Paveletsky vokzal) - ayeroport Domodedovo

19:23

except: ZIL, Chertanovo, Kalinina, 32 km, Kosmos

workdays

Moscow (Paveletsky vokzal) - Stupino

19:28

everywhere

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - ayeroport Domodedovo

19:30

no stop

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - Barybino

19:38

Nijniye Kotly, Biryulevo-passenger, Rastorguyevo, Domodedovo, Belyye Stolby, Barybino

workdays except 11 iyun

Moscow (Paveletsky vokzal) - Domodedovo

19:39

except: Moskva-Tovarnaya, 32 km

weekends

Moscow (Paveletsky vokzal) - ayeroport Domodedovo

20:00

no stop

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - Stupino

20:10

except: 32 km, Shugarovo, 85 km, Sitenka

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - ayeroport Domodedovo

20:19

except: Moskva-Tovarnaya, Chertanovo, 32 km

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - ayeroport Domodedovo

20:30

no stop

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - Uzunovo

20:33

Moskva-Tovarnaya, Nijniye Kotly, Kolomenskoye, Biryulevo-freight, Biryulevo-passenger, Rastorguyevo, Domodedovo, Vzletnaya, Belyye Stolby, Barybino, Mikhnevo, next everywhere, except: 85 km, Sitenka, 121 km, 131 km

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - Domodedovo

20:40

except: 32 km

workdays

Moscow (Paveletsky vokzal) - ayeroport Domodedovo

21:00

no stop

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - Ojerelye

21:10

except: Bulatnikovo, Kalinina, 52 km, Privalovo, 85 km

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - ayeroport Domodedovo

21:30

no stop

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - ayeroport Domodedovo

21:48

except: 32 km

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - ayeroport Domodedovo

22:00

no stop

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - Ojerelye

22:06

before Belyye Stolby everywhere, except: Chertanovo, Bulatnikovo, 32 km, next Barybino, Mikhnevo, Jilevo, Stupino, Kashira, Tesna, Ojerelye

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - Barybino

22:17

except: 32 km

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - ayeroport Domodedovo

22:30

no stop

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - Domodedovo

22:38

except: 32 km

except sbkrome 12, 13 iyun

Moscow (Paveletsky vokzal) - ayeroport Domodedovo

23:00

no stop

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - ayeroport Domodedovo

23:09

everywhere

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - ayeroport Domodedovo

23:30

no stop

daily

Moscow (Paveletsky vokzal) - Ojerelye

23:33

except: 32 km, 85 km

daily